vannbehandling fjernvarmeanlegg

Stenor AS leverer vannbehandling for lukkede systemer og fjernvarmeanlegg, samt nødvendige dosering- og analyse/testutstyr.

For vannbehandling av lukkede systemer og fjernvarme kan vi tilby flere produkter som kan bidra til å gjøre vannkvaliteten vesentlig bedre. Produktene inneholder blant annet polymerforbindelser som stabiliserer hårdheten, og dispergerer forurensningsstoffer, samt beskytter vannførende metalldeler mot korrosjon og hårdhetsavleiringer.

Beleggdannelse er den hyppigste årsaken til driftsforstyrrelser noe som bidrar til redusert varmeoverføring i et lukket anlegg.

Vårt produkt EIC-B260 er spesielt utviklet for å bidra til å bedre vannkvaliteten i et lukket system, produktet har fremtredende egenskaper i forhold til hårdhetsstabilisering samt dispergering av forurensingsstoffer. Dersom PH-verdien på anlegget er for lav, kan vi også tilby et spesialprodukt for dette formålet. EIC-GW 409 er en konsentrert alkalieskaper kombinert med slamdispergeringsmiddel. Produktet bidrar til å opprettholde den nødvendige PH-verdi. Normalt sett bør PH-verdien på et lukket system være mellom 9-10.

En redegjørelse vedrørende driftserfaringer er av stor betydning som grunnlag for prosjektering av nye anlegg, og som grunnlag for ombygging og forbedring av allerede eksisterende anlegg.

Følgende typer driftsmessige ulemper som kan henvise til sirkulasjonsvannets kvalitet, og dermed til vannbehandlingen inneholder følgende:

  • Oksygentæringer i ekspansjonsbeholdere med tilhørende ledninger samt radiatorer.
  • Beleggdannelse på varmeflater i varmesentralens kjeler og varmevekslere
  • Slam og rustavleiringer, og derav skader på målere, reguleringsorganer, radiatorer og andre anleggsdeler.
  • Sulfittangrep på anleggsdeler av kobber og kobberlegeringer, for eksempel armatur, rør telleverk og skovlhjul på vannmålere.
  • Sirkulasjonsforstyrrelser på grunn av luftutskilling i rør og i radiatorer, særlig i høydepunkter og i høytliggende anlegg.
  • Angrep på pakninger ved samlinger, armatur og pumper. Dette fører igjen til lekkasjer, saltavleiringer og korrosjon.

Vårt produkt EIC-B 260 har som nevnt egenskaper som vil bidra til å løse problemene, og bidra til å gi anlegget en velfungerende og effektiv vannbehandling med resultater.

Kjemikalier til vannbehandling

….

EIC-B260

Brukes i lukkede systemer, sirkulasjonsvann og fjernvarme anlegg.

Danner et korrosjonsinhibitorlag som ytterligere beskytter metaller mot korrosjonsangrep. I tillegg vil EIC-B 260 forhindre CaCo3 – belegg og slam/avfall fra uoppløste organismer.

Kontakt oss for mer informasjon, tilbud og priser.